Jelenlegi hely

Adatvédelem - Felhasználási feltételek

Adatvédelmi tájékoztató

Preambulum

A Világbiztonság Kft. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően (lásd: http://www.naih.hu/index.html) az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Világbiztonság Kft. ezúton tájékoztatja az ügyfeleket, valamint látogatókat a honlapján elérhető elektronikus ügyintéző rendszer (a továbbiakban: elektronikus ügyintéző rendszer) működtetése, használata kapcsán általa kezelt személyes adatokról, ezen adatkezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Definíciók, rövidítések

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Ket.: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;

Rtv.: 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről;

Nbtv.: 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Ügyfélkapu: az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel;

Az adatkezelő, az adatkezelés célja, terjedelme

A személyes adatok kezelője a Világbiztonság Kft. amely az adatok kezelése során az alábbiak szerint jár el:

A Világbiztonság Kft. internetes honlapjának felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. A Világbiztonság Kft. ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel.

Fentieken túlmenően a Világbiztonság Kft. elektronikus ügyintézési rendszere elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a hatósági eljárása során a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult.

A Világbiztonság Kft. portálján biztosított egyes további funkciók eléréséhez (pl. regisztráció) azonban egyes esetekben az Ügyfélnek a konkrét hatósági eljáráshoz szükséges adatok megadásán túl további adatokat is a Világbiztonság Kft. rendelkezésére kell bocsátania. Ezen adatok megadása, az ettől függő szolgáltatás igénybe vétele teljes mértékben önkéntes. Az elektronikus ügyintéző rendszerben lehetőség nyílik egyes további adatok (pl. további kapcsolattartási adatok) megadására. Ezek teljes mértékben opcionálisak, azok az Ügyfél és a Világbiztonság Kft. együttműködésének megkönnyítését szolgálják.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat a Világbiztonság Kft. a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése – így az Info tv., az Rtv. vagy az Nbtv. rendelkezései stb. – szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerül sor, az ott meghatározott terjedelemben.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés az Info tv. rendelkezésein (így különösen a 6. § (5) és (6) bekezdésén), a Ket. rendelkezésein (pl, 17. §) valamint az Üt. rendelkezésein (pl. 13-13/A. §, 20. §, 68. §, 76. §) alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.

A Világbiztonság Kft. által biztosított további funkciók eléréséhez szükség lehet személyes adatokra, tekintettel arra, hogy ezeknek a funkcióknak a használata az ügyfél által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokkal valósítható csak meg (azonosításhoz szükséges adatok stb.).

A felhasználók jogainak gyakorlása

Az ügyfél jogosult tájékoztatást kérni a rá vonatkozó adatkezelésről. A Világbiztonság Kft. az ügyfél kérésére tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.   A Világbiztonság Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az ügyfél a Kamaránál kezdeményezheti.

Az ügyfél jogosult kérni a rá vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése a Kamarához benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

A Világbiztonság Kft.  mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni döntését.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Adatbiztonság

A Világbiztonság Kft. kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Világbiztonság Kft. törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egyéb szabályok

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával.

A Világbiztonság Kft.  egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a Világbiztonság Kft.  tájékoztatást ad az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

Adatkezelés - Általános Szerződési és Felhasználási feltételek - Ügyfélszolgálat

A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a posta vagy futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.

A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni vagy levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével is megteheti.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A vevő kijelenti, hogy a www.taltoskiraly.hu honlapon található internetes áruház használata előtt megismerte és elfogadta az alábbi feltételeket:

Termékinformációk
   Az internetes áruházban szereplő termékekkel kapcsolatos árakra, raktárkészletre és technikai adatokra vonatkozó információk tájékoztató jellegűek, a Világbiztonság Kft. a változtatás jogát fenntartja.

Megrendelés
   A vásárló az internetes áruház megrendelési formanyomtatványának kitöltésével és annak elküldésével a formanyomtatványban az általa megadott árut / árukat megrendelte. A Világbiztonság Kft. a megrendelést e-mailben vagy telefonon igazolja vissza, és tájékoztatja a vásárlót a fizetési feltételekről, a kiszállítás módjáról, időpontjáról és annak díjáról. A Világbiztonság Kft. fenntartja a jogot, hogy bizonyos termékek rendelése esetén a vevőtől előleget kérjen.

Szállítási módok
   A megrendelt terméket az alábbi módokon tudja megkapni:
Szállítás futárszolgálattal. A csomagok átvételére a rendelésben megadott címzett, vagy az azonos címre bejelentett házastársa, rokona, illetve meghatalmazással rendelkező személy jogosult.
50000 Ft-os bruttó vásárlási érték felett a házhozszállítást mi álljuk.

Fizetési feltételek
   Vevő a megrendelés ellenértékét és a szállítási díjat az alábbi módokon fizetheti meg:
A Világbiztonság Kft. bankszámlájára történő előzetes készpénzbefizetéssel vagy átutalással (a szállítás a fizetés teljesítését követően történik).

Amennyiben a vevő előleget fizetett, akkor az előleg összege a végösszegből levonásra kerül.

Az elállási jog
Minden vevőnek a vásárlástól számított 8 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

    Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami gyári, minden csomagolási és termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Világbiztonság Kft-hez. Elállásra vonatkozó igényét azonban e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie. A telephelyünkön megtekintett és személyesen megvásárolt termékekre az elállási jog nem vonatkozik.
    Az áru ellenértékét a termék személyes visszajuttatásakor azonnal visszafizetjük. Amennyiben postán, vagy futárszolgálattal küldi vissza a terméket legkésőbb az áru megérkezését követő 30 napon belül visszautaljuk az összeget a vevő által megadott bankszámlaszámra.
    A visszatérítés ugyanakkor nem vonatkozik a kiszállítási költségekre, valamint a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
    Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, karc-, és sérülésmentesen a Világbiztonság Kft részére visszajuttatni, a Világbiztonság Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a vásárlónak, a vevő költségére.
    Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A Táltoskirály webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta annak használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért!

Egyet nem értés esetén a rendszert nem használhatja!

Üzemeltetői adatok

·         Cégnév: Világbiztonság Kft.

·         Székhely: 1089, Budapest Visi Imre u. 12.

·         Adószám: 23874956-2-42

·         Cégjegyzékszám: 01-09-982396

·         Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Fővárosi cégbíróság

·         Szerződés nyelve: magyar

·         Elérhetőség: megrendeles @ taltoskiraly.hu

·         Telefon: 06 (20) 935 1448

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A webáruház ruhanemű, ajándéktárgy és könyv termékeket forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk a valóságtól eltérhetnek.

A megjelenített termékek online, a Táltoskirály webáruház szoftveren keresztül rendelhetőek meg.  Fizetés lehetséges utánvéttel és banki átutalással. A megrendelt termékek átvehetők házhoz-szállítással, postaponton, vagy postán.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

(Kiskereskedelem esetén mindig bruttó árat kell megjeleníteni!)

Ügyfélszolgálat: Telefon: 06 20 935 1448; Email-ben: megrendeles @ taltoskiraly.hu